CS

Podmínky prodeje*

*Prosím, konzultujte se svým místním zástupcem podmínky prodeje platné pro vaši zemi.
*Ne všechny produkty jsou dostupné k prodeji na každém trhu z technických nebo jiných důvodů. 

1. PLATNOST 
Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) platí jako pomocný dokument k nákupu produktů a příslušným službám (souhrnně nazýváno „Produkty“) od prodávajícího („prodávající“) kupujícímu („Kupující“), každý z nich je popsán v doprovodných citacích, kreditní aplikaci, nabídce, uznání objednávky nebo faktuře („Potvrzení o prodeji“). Hlavní závazný dokument a tím i obchodní podmínky jsou potvrzující dokumenty o prodeji.

2. CENA
Ceny jsou závazné poté, co je prodávajícím vydána oficiální nabídka v souladu s požadavky kupujícího. Všechny ceny jsou exkluzivní bez daní, poplatků, cla a odvodů, nicméně, navržení nebo uvalení včetně, ale nikoli pouze DPH a srážkové daně, může být vypočteno a založeno na zaplacených částkách.

3. PLATBY
Pokud není v dokumentech o potvrzení prodeje stanoveno jinak, kupující zaplatí fakturované částky do třiceti (30) dní od vydání faktury. Nezaplacené částky budou podléhat penále v hodnotě shodné s menší částkou buď jeden a půl procenta (1,5%) měsíčně a maximální hodnotou, povolenou platným zákonem. Navíc k ostatním opatřením může prodávající pozastavit doručení jakýchkoliv produktů, pokud kupující nezaplatí jakoukoliv částku v termínu a tato neschopnost trvá pět (5) dní poté, co o tom dostane kupující upozornění.

4. DORUČENÍ & PŘEPRAVA
(a) Prodávající doručí produkty během rozumné doby od obdržení příkazu k nákupu od kupujícího, podle jejich dostupnosti. Datum doručení, poskytnuté prodávajícím pro produkty je pouze orientační a je založeno na rychlém obdržení všech nezbytných informací od kupujícího. Pokud kupující způsobí jakékoliv zdržení přepravy produktů, kupující má právo přidat jakékoliv a všechny náklady a výdaje, vzniklé zdržením. Prodávající nebude zodpovědný za jakékoliv zdržení ztrátu, nebo poškození při přepravě, a případné nedoručení během odhadnuté doby nebude materiálním porušením smlouvy ze strany prodávajícího. (b) Pokud není písemně dohodnuto mezi stranami jinak, prodávající doručí produkty, EXW (Incoterms® 2010) na místo, určené v potvrzení o prodeji („Místo doručení“), s použitím standardních způsobů prodávajícího pro balení a přepravu. Kupující převezme doručené produkty do tří (3) dní od upozornění prodávajícího, že produkty byly doručeny na místo doručení. Pokud kupující nedokáže vyzvednout doručené produkty během těchto tří (3) dní, kupující zaplatí prodávajícímu za náklady, které mu vznikly za produkty a jejich uskladnění. Prodávající může, pouze podle svého uvážení, bez odpovědnosti nebo pokuty, doručit zboží kupujícímu po částech. Každá zásilka bude brána jako oddělená prodej a kupující zaplatí za přepravené jednotky ať už přeprava zásilky, objednané kupujícím, probíhá vcelku nebo po částech. Kupující je zodpovědný za získávání veškerých licencí pro import a dalších dokladů, požadovaných pro přepravu produktů na jeho vlastní náklady a poskytne licence a souhlasy kupujícímu ještě před přepravou. (c) Množství jakékoliv zásilky produktů, jak je zaznamenáno prodávajícím při jejich expedici z místa podnikání prodávajícího, je nevratným důkazem o množství, obdrženém kupujícím při doručení, pokud kupující nepodá průkazný důkaz o opaku. Prodávající není zodpovědný za nedoručení produktů na místo doručení, pokud kupující nedodá prodávajícímu písemné upozornění o nedoručení během pěti (5) dní od data, kdy by kupující, v případě běžného průběhu obchodu, obdržel produkty. Odpovědnost prodávajícího za jakékoliv nedoručení produktů je omezena na nahrazení produktů během rozumné doby nebo úpravy faktury za produkty, která bude odrážet skutečné doručené množství.

5. RIZIKO ZTRÁTY
(a) Riziko ztráty nebo poškození přechází při doručení z přepravce na kupujícího. Pokud kupující nepřijme zásilku nebo jakýkoliv z produktů k datu, určenému předem v upozornění od prodávajícího, že prodávající doručil produkty na místo doručení, nebo pokud je prodávající neschopen doručit produkty na místo doručení včas, protože kupující neposkytl potřebné instrukce, dokumenty, licence nebo oprávnění, riziko ztráty produktů přechází na kupujícího.

6. OMEZENÁ ZÁRUKA & ODPOVĚDNOST
(a) Prodávající musí poskytnout produkty tak, jak je uvedeno v potvrzení o prodeji a záruce kupujícímu, že produkty budou bez vad materiálu a výrobních vad po dobu dvanácti (12) měsíců od data doručení na místo doručení (“Záruční doba”). Navzdory právě zmíněnému záruka na spotřební zboží v žádném případě nepřesáhne doporučenou dobu intervalů pro výměnu, předem určenou ve zveřejněných specifikacích a instrukcích, poskytnutých prodávajícím nebo jeho dodavateli či subdodavateli („Instrukce“). Pokud před vypršením záruční lhůty informuje kupující prodávajícího písemnou formou o jakémkoli porušení této omezené záruky, prodávající může opravit nebo vyměnit produkty, které daly záminku k porušení, nebo, pouze na základě vlastního a výhradního rozhodnutí prodávajícího, vrátit částku, kterou kupující za produkty zaplatil. (b) Následující omezené záruky se nevztahují na (i) jakoukoliv vadu produktů, nevyráběných Prodávajícím; a (ii) jakékoliv produkty vyrobené podle specifikací, dodaných kupujícím. (c) Kupující nese náklady na přístup, demontáž, opětovnou instalaci a přepravu produktů prodávajícímu a zpět kupujícímu. Jakákoliv oprava nebo výměna, v souladu s touto omezenou zárukou nepřekročí záruční lhůtu. Prodávající nedává záruku na produkty, nebo jakékoliv opravené nebo vyměněné části, proti běžnému opotřebení z použití nebo korozi. Tato omezená záruka a její důsledky jsou výslovně podmíněny následujícím: (i) Kupující zaplatil celou kupní cenu, (ii) Kupující dodá písemné upozornění na vadu, rozumně popsanou, kupujícímu během deseti (10) dní od chvíle, kdy kupující vadu objeví, nebo ji měl objevit, (iii) uskladnění, instalace, provoz, používání a údržba produktů proběhla v souladu s Instrukcemi, (iv) existence řádných záznamů o provozu a údržbě produktů kupujícím během záruční lhůty, (v) Kupující poskytne prodávajícímu rozumnou příležitost prozkoumat produkty i výše zmíněnou dokumentaci a (vi) absence jakýchkoliv neautorizovaných úprav nebo oprav produkty, včetně, ale nikoli pouze odstranění nebo změny jakýchkoliv sériových čísel nebo dat na záručních dokumentech. (d) Než bude moci být použit test na posouzení produktů, kupující: (i) poskytne kupujícímu rozumně písemné upozornění o testu, (ii) umožnit prodávajícímu být přítomen během testu, a (iii) získat souhlas prodávajícího s podmínkami testu, přičemž tento souhlas nebude bezdůvodně pozdržován. Pokud je na produktech proveden test, a kupující s podmínkami testu nesouhlasil, pak tato omezená záruka propadá. (e)
PROSTŘEDKY, PŘEDEM STANOVENÉ V TÉTO SEKCI 8 JSOU JEDINÉ A VÝLUČNÉ PROSTŘEDKY KUPUJÍCÍHO POKUD PRODÁVAJÍCÍ NEDOKÁŽE DOSTÁT JEHO POVINNOSTEM PODLE TÉTO SMLOUVY, VČETNĚ JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY, JAK JE PŘEDEM URČENO V SEKCI 8. PRODÁVAJÍCÍ NEDÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŽENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, JAKÉHOKOLIV DRUHU, A PRODÁVAJÍCÍ ODMÍTÁ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY VŠETNĚ, ALE NIKOLI POUZE VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK O OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

7. ŽÁDNÁ LICENCE
(a) Kromě toho, jak je uvedeno v sekci (b), prodej produktů nedává kupujícímu žádné oprávnění, přímo nebo nepřímo vyjádřené, pod žádnými patenty, obchodními značkami, obchodními názvy nebo jinými majetkovými právy, drženými nebo řízenými prodávajícím, jeho podřízenými, partnery nebo dodavateli; je specificky srozuměno a odsouhlaseno, že všechna práva jsou vyhrazena prodávajícímu, jeho podřízeným, partnerům či dodavatelům. Bez omezení uvedeného nebude kupující, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího používat žádnou obchodní značku nebo obchodní název prodávajícího ve spojení s žádným produktem, jinak než ve smyslu předprodeje produktů předem označených nebo zabalených prodávajícím nebo jeho jménem. (b) Pokud je software poskytován prodávajícím podle smlouvy, kupující souhlasí že software je možné používat pouze v souladu s podmínkami použití softwarové licence, které jsou k dispozici se softwarem.Kupující souhlasí, že nebude přímo či nepřímo rozebírat, rozkládat, provádět zpětný engineering nebo jinak derivovat zdrojový kód softwaru.

8. DŮVĚRNOST
Žádné neveřejné, důvěrné nebo majetkové informace kupujícího, včetně ale nikoli pouze specifikací, vzorků, vzorů, designů, plánů, nákresů, dokumentů, dat, obchodních informací, seznamů zákazníků, ceníků, slev nebo rabatů, které prodávající sdělí kupujícímu, nesmí být sdíleny ať už ústně, nebo sdíleny v písemné, elektronické nebo jiné formě či médiu, a bez ohledu na to, zda byly označeny, vyrobeny nebo rozpoznány jako „důvěrné“, ve spojení s kupujícím jsou důvěrné a nesmějí být odtajněny nebo kopírovány, pokud to není předem písemně odsouhlaseno prodávajícím. Tato sekce se netýká informací, které jsou: (a) na veřejné doméně; (b) známé kupujícímu ve chvíli zveřejnění, nebo (c) zákonně získány prodávajícím na ne-důvěrném základě od třetí strany.

9. ZÁKON & JURISDIKCE
Tyto podmínky jsou sestaveny v souladu se zákony Thajska s výjimkou Konvence OSN o Smlouvách pro mezinárodní prodej zboží a soudy v Bangkoku budou mít exkluzivní jurisdikci v případě jakéhokoliv konfliktu nebo stížnosti, které vzniknou ve spojení s těmito Podmínkami nebo s potvrzením o prodeji.