CS

Záruka

Všechny materiály a součásti komponentů, používané při výrobě produktů LIGMAN jsou zaručeně bez vad materiálu a/nebo zpracování po dobu 5 let od data prodeje.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Pouze produkty, které jsou instalovány, používány a udržovány v souladu s platnými instrukcemi LIGMAN, specifikacemi a přijatelnými obchodními praktikami, jsou pokryté zárukou LIGMAN. Během záruční doby, s dokladem o koupi, LIGMAN opraví nebo nahradí stejným či podobným produktem, pouze podle uvážení LIGMAN, zdarma. Cena za práci je odpovědností majitele a není kryta zárukou. Záruka je neplatná, pokud je produkt upraven, poškozen, nevhodně použit, špatně nainstalovat, nevhodně udržován nebo byl vystaven extrémním podmínkám. Oprava nebo náhrada, jak je uvedeno v záruce, je jedinou možností obrany kupujícího. Tato záruka je nadřazena všem jiným zárukám, vyjádřeným ústně či písemně, včetně jakékoliv záruce po vhodnosti pro konkrétní aplikaci. LIGMAN není kupujícímu zodpovědný za žádné přímé nebo následné škody.

LIGMAN LED svítidla mají záruku 5 let proti vadám materiálu a výroby. Tato záruka je omezena na zajištění náhrady, při zjištění defektu ze strany LIGMAN a nevztahuje se na reklamaci za jakoukoliv práci, následné škody, odstávku nebo jakoukoliv jinou ztrátu, škodu či výdaje jakéhokoli druhu, které z vady vycházejí. LIGMAN neumožňuje reklamaci po neautorizované opravě, materiál a práci. Očekává se, že kupující si udělá vlastní úsudek při určování vhodnosti produktů pro účel použití. Tato záruka platí pouze na polovinu nákladů na opravu či náhradu pokud je provozní doba více než 18 hodin denně.

Záruka je neplatná pokud:

1. Produkt je upraven, opraven bez písemného souhlasu, nevhodně nainstalován a/nebo nedostatečně udržován jak je požadováno v instalačním manuálu Ligman.
2. Produkt je nainstalován na nevhodném místě a/nebo dojde ke špatnému použití produktu.
3. Dojde k externím příčinám, souvisejícím s force majeure; včetně požáru, zemětřesení, povodně, bouře, činům vlády, vandalismu, zločinu, nestabilní dodávce elektřiny, výpadku nebo odpojení.
4. Štítek záruky na produktu je odstraněn nebo s ním bylo manipulováno.
5. Vady jsou objeveny po uplynutí záruční lhůty produktu.

LIGMAN si vyhrazuje právo upravit nebo přerušit tuto záruku bez předchozího upozornění.