KO
원통형, 용융 도금된 일자형 스틸 조명 기둥

원통형, 용융 도금된 일자형 스틸 조명 기둥기둥

- EN40 표준을 준수한 제조 공정
- 우수한 내식성을 보장해주는 고품질의 자외선 차단 파우더 코팅 처리되고, 전 처리됨.
- 소재: 용융 도금된 스틸
- 형태: 원통형, 일자형
- 설치 옵션: 기초 바닥에 베이스 또는 앵커 볼트 장착
- 높이 옵션: 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m, 6m, 7m, 8m
- 직경/치수 옵션: Ø114mm, Ø140mm
- 스피곳 옵션: 60mm, 76mm

다운로드

코드 검색기

Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Product code
Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Thickness (mm)
Weight (kg)
Technical drawing
Product code: SPD050114-SC76
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 55.2
Technical drawing:
Product code: SPD120114-SC60
Height (mm): 2000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 28.8
Technical drawing:
Product code: SPD120114-SC76
Height (mm): 2000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 28.8
Technical drawing:
Product code: SPD125114-SC60
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 33.2
Technical drawing:
Product code: SPD125114-SC76
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 33.2
Technical drawing:
Product code: SPD130114-SC60
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 37.6
Technical drawing:
Product code: SPD130114-SC76
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 37.6
Technical drawing:
Product code: SPD135114-SC60
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 42.7
Technical drawing:
Product code: SPD135114-SC76
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 42.7
Technical drawing:
Product code: SPD140114-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 47.1
Technical drawing:
Product code: SPD140114-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 47.1
Technical drawing:
Product code: SPD145114-SC60
Height (mm): 4500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 50.8
Technical drawing:
Product code: SPD145114-SC76
Height (mm): 4500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 50.8
Technical drawing:
Product code: SPD150114-SC60
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 55.2
Technical drawing:
Product code: SPD160114-SC60
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 64.6
Technical drawing:
Product code: SPD160114-SC76
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 64.65
Technical drawing:
Product code: SPD170140-SC76
Height (mm): 7000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 113.1
Technical drawing:
Product code: SPD180140-SC76
Height (mm): 8000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.2
Weight (kg): 124
Technical drawing: