PL

Warunki użytkowania

Ligman Lighting Co., Ltd. (dalej: „LIGMAN”) posiada siedzibę pod adresem 17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw, Chachoengsao, 24150 Tajlandia, prowadzi stronę internetową www.ligman.com (dalej: „Strona internetowa”) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania („Warunki”) oraz w Polityce prywatności, która jest również publikowana na Stronie internetowej.

Uznaje się, że osoby odwiedzające stronę internetową (dalej „Osoby odwiedzające”) wyraziły zgodę i zadeklarowały, że przeczytały całą jej treść i zatwierdziły wszystkie jej postanowienia, jak określono poniżej.

1. Prawa i obowiązki
LIGMAN jest wyłącznym właścicielem wszystkich treści publikowanych i dostępnych na Stronie internetowej i nie zezwala ani nie wyraża zgody na ich niezgodne z prawem użycie, w tym w szczególności na wszelkie wymienione poniżej zastosowania, a także na nabycie, powielanie, przetwarzanie i korzystanie z zawartości lub wstawienie jakiegokolwiek odnośnika do takich treści;
– Korzystanie ze Strony internetowej przez Osobę odwiedzającą lub stronę trzecią w celu utworzenia, kontroli, aktualizacji lub zmiany bazy danych, zapisu lub wytycznych, które należą do firmy LIGMAN i/lub strony trzeciej;
– Korzystanie ze Strony internetowej w całości lub jakiejkolwiek jej części w celu naruszenia, modyfikacji lub celów inżynierii odwrotnej;
– Korzystanie ze Strony internetowej w dowolnym celu niezgodnym z prawem lub w przypadku nieuczciwych transakcji;
– Wykorzystanie, powielanie, zmiana, przekazywanie lub zastępowanie treści Strony internetowej lub zawartości jakiejkolwiek strony trzeciej w całości lub jej części bez uzyskania zgody, może podlegać ochronie prawnej lub może być chronione prawami autorskimi, w tym poufnością osobistą lub prawami do emisji / publikacji;
– Dystrybucja łańcuszków lub spamu;
– Przekazywanie jakichkolwiek wirusów, złośliwego oprogramowania lub innej szkodliwej technologii dla Strony internetowej, jej bazy danych lub jakichkolwiek innych treści na Stronie internetowej;
– Zbieranie jakichkolwiek informacji o innych osobach odwiedzających, takich jak ich adresy e-mail, bez uzyskania zgody;
– Próby uzyskania dostępu do Strony internetowej w sposób, który stanowi nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie systemów łączności i systemów technicznych wyznaczonych przez Stronę internetową, lub które w jakiś sposób blokują, przerywają, zakłócają, psuja lub modyfikują je w jakikolwiek sposób;
– Korzystanie z oprogramowania lub systemów „zeskrobywania ekranu”, takich jak programy automatyczne, roboty, roboty indeksujące, pająki, eksploracja danych lub indeksowanie danych na Stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy LIGMAN oraz nieuprawnionego powielania, publikowania, nadawania lub wykorzystywania jakichkolwiek treści na Stronie w ten sposób; nieautoryzowane korzystanie ze Strony internetowej i wszelkich treści na niej zawartych bez zgody i poza takimi ograniczeniami użytkowania, jak określono w niniejszym dokumencie, jest niezgodne z prawem, a firma LIGMAN zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub anulowania członkostwa i wszczęcia postępowania prawnego lub wnoszenia roszczenia bez zwrotu opłat sądowych.
– Jakość połączenia i jego opłaty dla osób odwiedzających mogą się różnić w zależności od prędkości połączenia. Może mieć to wpływ na wydajność korzystania ze Strony internetowej, ale firma LIGMAN pod żadnym pozorem nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. Opłaty i dodatkowe koszty wynikające z jakiegokolwiek połączenia dla dowolnego urządzenia ponosi Osoba odwiedzająca.
– Warunki mogą zostać zmienione przez firmę LIGMAN jednostronnie w razie wystąpienia takiej potrzeby i będą wiążące dla Osób odwiedzających z chwilą opublikowania zmian na Stronie internetowej.
– Zasady ochrony danych są opisane w naszej Polityce prywatności, dlatego prosimy o odwiedzenie odpowiednich stron w celu uzyskania dalszych informacji.

2. Zawartość i prawa własności intelektualnej
Informacje oferowane na Stronie internetowej mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy opcji technicznych produktów, w tym ich wymiary techniczne, które mogą nie być dostępne we wszystkich przypadkach (np. z powodu modyfikacji produktu), a zatem firma LIGMAN nie gwarantuje ich dokładności i ważności. Z tego powodu wymagane parametry wydajności produktu oraz inne cechy produktu, które mogą być niezbędne do planowania i realizacji projektów oświetleniowych, będą określone tylko na żądanie i/lub po wpłynięciu zamówienia zakupu.

Osoba odwiedzająca nie może odsprzedawać, udostępniać, rozpowszechniać, wystawiać ani odtwarzać treści udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej ani Dzieł chronionych prawem autorskim; w przeciwnym razie będzie ona odpowiedzialna za zabezpieczenie i pokrycie wszelkich innych zobowiązań, w tym m.in. kosztów sądowych i honorariów adwokackich, a także kwot odszkodowania żądanego od firmy LIGMAN z tytułu strat poniesionych przez strony trzecie, w tym m.in. licencjodawców.

Prawa firmy LIGMAN do wszystkich swoich aktywów, praw rzeczywistych i osobistych, danych handlowych i know-how, w tym wszelkich materialnych i intelektualnych praw własności, które posiada za pośrednictwem oprogramowania, które zapewnia na Stronie internetowej, wiedzy handlowej, dzieł chronionych prawem autorskim, znaków towarowych, wizerunków handlowych lub Strony internetowej są zastrzeżone i nie mogą być wykorzystywane bez zgody.

3. Skutki niewywiązania się z obowiązków w wyniku działania siły wyższej
We wszystkich okolicznościach, które zgodnie z prawem uznaje się za siłę wyższą, firma LIGMAN nie ponosi odpowiedzialności za niedostateczne lub spóźnione wykonanie lub niewykonanie któregokolwiek ze zobowiązań określonych w tym dokumencie. Jakiekolwiek spóźnione lub niepełne wykonanie w przypadku zdarzenia spowodowanego siłą wyższą nie będą uważane za niewywiązanie się z obowiązków lub przypadek niewykonania zobowiązania, lub Osoba odwiedzająca nie będzie miała prawa dochodzić jakichkolwiek praw lub odszkodowań pod dowolną nazwą w stosunku do firmy LIGMAN w takich okolicznościach. Termin „siła wyższa” odnosi się do każdego zdarzenia, które jest poza rozsądną kontrolą firmy LIGMAN i którego nie można uniknąć pomimo niezbędnej należytej pilności i staranności, w tym m.in. działania Boga, zamieszki, stan wojenny, strajki, ataki cybernetyczne, problemy z komunikacją pochodzące od dostawców usług i problemy z dostępem, infrastruktura techniczna i awarie lub usterki Internetu, prace modernizacyjne i ulepszające system i związane z tym awarie, awarie zasilania i ekstremalne warunki pogodowe.

4. Ważność zapisów
Osoba odwiedzająca wyraża zgodę, reprezentuje i zobowiązuje się, że wszelkie zapisy elektroniczne, systemowe i handlowe, a także zapisy w książkach, na mikrofilmach i mikrofiszkach jak i zapisy komputerowe przechowywane na Stronie internetowej i jej serwerach będą stanowić ważne, wiążące, rozstrzygające i wyłączne dowody w przypadku jakiegokolwiek sporu, który może się pojawić.

5. Prawo i jurysdykcja
Do niniejszych Warunków korzystania zastosowanie mają prawa Tajlandii, a sądy w Bangkoku mają wyłączną jurysdykcję w każdym sporze, który może się pojawić.

Uznaje się, że Osoby odwiedzające przyjmują i są zobowiązane przestrzegać określonych warunków korzystania ze Strony internetowej podczas odwiedzania jej. Wszystkie powiązane zapytania można kierować na adres [email protected].