TH

BILLUND 1 และ 2 ได้รับการอัปเกรดแล้ว

Share:

ในปีนี้โคมไฟถนน & โคมไฟส่องสว่างทั่วบริเวณตระกูล BILLUND 1 และ 2 ได้ถูกยกระดับความสามารถด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของ LIGMAN เพื่อตอบโจทย์ด้านการใช้งานมากยิ่งขึ้น

โคมไฟถนน & โคมไฟส่องสว่างทั่วบริเวณ BILLUND สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี IOT ดีไซน์ให้มีความแข็งแรง และบาง อีกทั้งยังสามารถควบคุมการกระจายแสงไม่ให้รบกวนสายตาด้วยเทคโนโลยี MicroVOS™ เทคโนโลยีเฉพาะของ LIGMAN ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถปรับแต่งเป็นเลนส์พิเศษเพื่อการส่องสว่างของดวงโคมไฟได้
ตามต้องการ นอกเหนือจากนั้น BILLUND ได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน International Dark Sky Association หรือ IDA ว่าเป็นโคมไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Product name Old version (Discontinued) New version (Compensate)
Product code Power Lumens output Product code Power Lumens output
BILLUND 1 BIU-90001 (-LC) 25 2403 – 2880 lm BIU-90041 (-LC) 28 2737 – 3633 lm
BIU-90002 (-LC) 40 4735 – 5926 lm BIU-90042 (-LC) 42 4139 – 5495 lm
BIU-90003 (-LC) 59 7007 – 8567 lm BIU-90043 (-LC) 63 7050 – 8941 lm
BIU-90004 (-LC) 74 8885 – 10863 lm BIU-90044 (-LC) 83 8655 – 11124 lm
BILLUND 2 BIU-90011 (-LC) 90 9086 – 11554 lm BIU-90051 (-LC) 95 10147 – 13208 lm
BIU-90012 (-LC) 115 12045 – 15352 lm BIU-90052 (-LC) 113 11357 – 14696 lm
BIU-90013 (-LC) 120 14742 – 18431 lm BIU-90053 (-LC) 122 12353 – 16298 lm
BIU-90014 (-LC) 148 18278 – 22850 lm BIU-90054 (-LC) 156 14980 – 19759 lm
BIU-90015 (-LC) 195 23264 – 29547 lm BIU-90055 (-LC) 205 21684 – 28236 lm

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมไฟถนน & โคมไฟส่องสว่างทั่วบริเวณ BILLUND และการอัปเกรดที่ต่างไปจากรุ่นเดิมได้ที่ : https://www.ligman.com/th/billund-street-area-lighting-luminaires-bi-st3/