TH

LIGMAN ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลในวิกฤติโควิด-19

Share:

LIGMAN สนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเป็นจำนวนกว่า 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควืด-19 อย่างต่อเนื่อง

เงินบริจาคกระจายให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :
• โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กรุงเทพมหานคร)
• โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ปทุมธานี)
• โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (กรุงเทพมหานคร)
• สถาบันบำราศนราดูร (นนทบุรี)
• โรงพยาบาลสิรินธร (กรุงเทพมหานคร)

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือสามารถให้การสนับสนุนกับบุคลากรด่านหน้าในวิกฤติครั้งนี้ได้โปรดติดต่อเรา