TH

Green Industry

Share:

ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนคือหัวใจของโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม เช่นการผลิตพลังงานประสิทธิภาพของทรัพยากรการใช้ 3Rs และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Green Productivity) การออกแบบสิ่งแวดล้อม (Eco Design – Eco Product) เพื่อฉลากสีเขียวที่ได้รับการรับรอง (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษาและวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) เพื่อลดมลภาวะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

ด้วยการผลิตของ LIGMAN เราจะทำให้โรงงานของเราดำเนินงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น