TH

การรับประกัน

ชิ้นส่วนวัสดุและส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้ในโรงงาน LIGMAN มีการรับประกันข้อบกพร่องด้านวัสดุและข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิตเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ขาย

ข้อจำกัดความรับผิด
เฉพาะสินค้าที่ได้รับการติดตั้งและดูแลรักษาตามคำแนะนำของ LIGMAN, ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ยอมรับได้ซึ่งอยู่ภายใต้การรับประกันของ LIGMAN ตามระยะเวลารับประกัน แจ้งพร้อมหลักฐานการซื้อ ทาง Ligman จะเข้าแก้ไขและเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิมให้หรือเทียบเทียบสินค้าเดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Ligman ค่าแรงพนักงานเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อและไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้ การรับประกันนี้จะเป็นโมฆะหากมีการดัดแปล ผลิตภัณฑ์, นำไปใช้ผิด, ติดตั้งไม่ดี, บำรุงรักษาไม่ถูกต้องหรืออยู่ภายใต้สภาวะที่ผิดปกติ การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนตามข้อกำหนดภายใต้การรับประกันนี้เป็นสิทธ์เฉพาะการแก้ไขโดยผู้ซื้อเท่านั้น LIGMAN รับประกันโคมไฟฟ้า LED 5 ปี ในกรณีข้อบกพร่องด้านวัสดุและจากกระบวนการผลิตการรับประกันนี้ จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนทดแทนที่พบว่ามีข้อบกพร่องจาก LIGMAN และไม่รวมถึงการเรียกร้องค่าแรงสำหรับแรงงานใด ๆ, ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการหยุดทำงานหรือการสูญเสียอื่น ๆ ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง LIGMAN ไม่อนุญาตให้มีการเรียกร้องการซ่อมแซม, แรงงานหรือวัสดุผู้ซื้อควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การรับประกันนี้จะมีผลชำระครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่หากมีชั่วโมงการใช้งานมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อวัน.

การรับประกันจะถือเป็นโมฆะหากเกิดความเสียหายจาก:
1.ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร, ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมและ / หรือขาดการบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะของ Ligman
2.ผลิตภัณฑ์ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและ / หรือมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด
3. มีสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเหตุสุดวิสัย รวมถึงไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, พายุฝนฟ้าคะนองkการกระทำของรัฐบาล,อาชญากรรม, แหล่งจ่ายไฟที่ไม่เสถียร,ไฟกระชากหรือไฟดับ
4. ฉลากผลิตภัณฑ์หรือสติกเกอร์รับประกันถูกดัดแปลงหรือถอดออก
5. พบข้อบกพร่องหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน

LIGMAN ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการรับประกันนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า