ZH

DMX控制选项附件

DMX
LIGMAN的RGBW灯具可以很容易地集成到DMX系统中,该系统设计用于为任何环境提供完美的照明控制解决方案。DMX数据消息直接从灯杆发送到灯具。灯具DMX驱动程序侦听DMX消息并向照明设备供电,然后DMX消息被传递到下一个照明设备。

DMX System block diagramSystem block diagram: SLESA-U10System block diagram: Nicolaudie STICK-DE3 & Nicolaudie DINA-DR MICRO