DA

Privatlivspolitik CCTV

Denne privatlivspolitik (“Politik”) om brugen af lukkede kredsløbs-tv-enheder (“CCTV”) beskriver, hvordan Ligman Lighting Company Limited og dets tilknyttede selskaber (omtalt som “Ligman Lighting Company Limited” “vi”, “os” eller “vores”) bruger CCTV-enheder og dets system til at overvåge vores specifikke rum i og omkring vores lokaler, bygninger og faciliteter til beskyttelse af liv, sundhed og ejendom, af personlige data om alle ansatte, direktører, entreprenører, arbejdere, besøgende eller enhver enkeltpersoner, der går ind i det overvågede rum i vores bygninger og faciliteter (samlet omtalt som “dig” eller “din”). Denne politik beskriver også, hvordan vi indsamler, bruger, afslører og overfører individuelt identificerbare oplysninger (“Personlige data”) om dig og angiver, hvordan CCTV’et og dets system vil blive administreret og brugt af os. Vi kan til enhver tid ændre denne politik og vil underrette dig om ændringerne, hvor det er muligt.

1. Hvilke personlige data vi indsamler
Vi fanger dine genkendelige bevægelige eller stillbilleder, stemme af dig og dine ejendele f.eks. køretøjer, når de går ind i det overvågede rum i vores lokaler, bygninger og faciliteter gennem CCTV-enheder og -system (“CCTV-data”).

2. Hvorfor vi indsamler, bruger og videregiver dine personlige data
2.1 Vi kan indsamle, fange, bruge, afsløre, overføre og udføre enhver handling, herunder, men ikke begrænset til, optagelse, opbevaring, tilpasning, ændring, ændring, ødelæggelse, sletning, hentning, kombination, kopiering, transmission, lagring, udtrækning, ændring, tilføjelse, i forhold til dine CCTV-data og andre personlige data vedrørende dig, til “CCTV-overvågningsformål” som angivet nedenfor, på det juridiske grundlag for legitime interesser; vital interesse; overholdelse af lovgivningen; Offentlig interesse; samtykke; eller ethvert andet grundlag som tilladt af gældende love (forudsat at disse interesser ikke tilsidesættes af enkeltpersoners rettigheder og interesser), alt efter tilfældet:

– for at beskytte dit liv, din krop, din personlige sikkerhed og/eller dine ejendele;
– at kontrollere adgangen til bygningen og at sikre bygningens sikkerhed, sikkerheden for vores personale, medarbejdere og besøgende samt vores ejendom og oplysninger,
    der er placeret eller opbevaret i lokalerne.
– at beskytte/forhindre vores lokaler, bygninger, faciliteter og aktiver mod skader, forstyrrelser, hærværk og anden kriminalitet;
– at bistå med en effektiv løsning af tvister, der opstår i løbet af disciplinær- eller klagesager;
– at bistå i efterforskningen eller proceduren vedrørende en whistleblowing-klage;
– at bistå i etableringen eller forsvaret af enhver civil retssag, herunder men ikke begrænset til ansættelsessager;
– at overholde vores juridiske forpligtelser og/eller samarbejde med domstole, tilsynsmyndigheder, regeringsmyndigheder og retshåndhævende organer for at udøve en
    sådan officiel myndighed, der er tillagt os, herunder men ikke begrænset til love om sikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdsmiljø. Vi mener, at brug af CCTV er en nødvendig
     foranstaltning for at sætte os i stand til at opfylde disse forpligtelser; og
– at udøve vores rettigheder eller beskytte vores legitime interesser, hvor det er nødvendigt at gøre det, for eksempel for at afskrække, forhindre og opdage forseelse,
    kriminalitet eller lovovertrædelser; at følge op på hændelser; at forhindre og rapportere uredelighed eller kriminalitet i vores butikker og for at beskytte sikkerheden og
    integriteten af vores virksomhed. Vi vil bestræbe os på løbende at balancere mellem vores legitime interesser og eventuelle relevante tredjeparters interesser, alt efter
    hvad der er tilfældet, og dine grundlæggende rettigheder og frihed i forhold til beskyttelsen af CCTV-data vedrørende dig. Vi vil også bestræbe os på at identificere de
    nødvendige skridt for at opnå den rette balance efter behov.

2.2 Vi vil installere CCTV-enheder på strategiske steder i vores lokaler, bygninger og faciliteter, undtagen visse områder såsom omklædningsrum, toiletter og bruserum.
2.3 Vores CCTV-enheder er i drift 24 timer i døgnet, og de vil blive overvåget af vores sikkerhedspersonale, undtagen i tilfælde af enhed/systemfejl og/eller vedligeholdelse.
2.4 Vi vil placere passende skiltning i de overvågede områder, hvor CCTV’et er i brug.

3. Hvem vi videregiver dine personlige data til
3.1 Vi vil holde CCTV-data om dig fortrolige og vil ikke afsløre eller overføre dem undtagen til vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og andre nøje udvalgte tredjeparter nu eller i fremtiden, licenstagere, joint venture-partnere og/eller tjenesteudbydere, [som evt. være placeret i udlandet] for at opnå de CCTV-overvågningsformål, der er angivet i denne politik.
3.2 Tredjeparter, som vi kan afsløre CCTV-data og andre personlige data vedrørende dig til, omfatter vores tilknyttede selskaber (som en del af vores legitime interesse og vores associerede selskabers interesse i at opnå CCTV-overvågningsformålene), statslige og/eller regulerende organisationer (for at overholde lovgivningen). forpligtelser eller til at støtte eller bistå retshåndhævende organisationer med hensyn til efterforskning og retsforfølgning af civile eller strafferetlige sager) og tredjepartstjenesteudbydere (som vores nødvendige skridt til at sikre vores beskyttelse af din sundhed og personlige sikkerhed og ejendele). Adgangen til CCTV-data må dog kun tilgås eller videregives i det omfang, det er nødvendigt for at håndtere en hændelse, der falder inden for et af målene angivet i denne paragraf 3.2, eller for at besvare en anmodning fra en person i henhold til loven under punkt 2.1.

4. Overfør dine personlige data internationalt
Vi kan videregive eller overføre dine CCTV-data som en del af nødvendige trin for at sikre dit helbred, personlige sikkerhed og ejendele til [tredjepartstjenesteudbydere], der er uden for Thailand, og en sådan videregivelse eller overførsel må kun ske ved at indhente din samtykke, eller der er andre tvingende legitime grunde (f.eks. at udføre kontraktvilkårene mellem os og andre personer til din fordel) som tilladt af gældende lovgivning. Sådanne destinationslande har muligvis den samme databeskyttelsesstandard, der ligner Thailand, men vi vil sikre, at dataoverførselskravet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, som er gældende på det tidspunkt, er opfyldt før en sådan overførsel.

5. Sikkerhedsforanstaltninger
5.1 Vi bruger rimelige organisatoriske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte CCTV-data og personlige data vedrørende dig mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret ødelæggelse, tab, adgang, brug, ændring eller videregivelse.
5.2 Vi vil fra tid til anden gennemgå og opdatere vores sikkerhedsforanstaltninger efter behov eller efter udvikling af den pågældende teknologi for at sikre effektive og passende sikkerhedsforanstaltninger og i overensstemmelse med minimumslovkrav som foreskrevet af de relevante statslige organisationer.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data
Vi beholder dine CCTV-data i vores system i den periode, der er nødvendig for at opfylde de CCTV-overvågningsformål, som vi har fået dem til. Når vi i henhold til gældende love ikke længere har tilladelse til at gemme dine CCTV-data, fjerner vi dem fra vores systemer og optegnelser. Vi kan dog opbevare dine CCTV-data i længere tid, f.eks. indtil slutningen af en retssag, eller hvis det kræves af gældende love eller specifikke CCTV-data skal opbevares for at håndtere en hændelse eller for at reagere på en anmodning fra en enkeltperson fremsat i henhold til loven.

7. Hvad er dine rettigheder med hensyn til dine personlige data
I henhold til betingelserne og undtagelserne i henhold til gældende love kan du have rettighederne til at få adgang til og/eller få en kopi af, portere, rette, slette, ødelægge eller anonymisere visse CCTV-data, som vi har om dig, begrænse og/eller gøre indsigelse mod visse aktiviteter, som vi deltager i med hensyn til dine personlige data. Hvis vi behandler din personlige Pata baseret på dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage, men vi er muligvis ikke i stand til at give dig vores varer eller tjenester. Du kan også have ret til at anmode os om at afsløre, hvordan vi indhenter dine personlige data uden dit samtykke og indgive en klage til den kompetente myndighed i henhold til gældende love.

8. Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer eller ønsker at udøve dine rettigheder i forhold til dine CCTV-data, bedes du kontakte os eller vores databeskyttelsesansvarlige på:

1) Ligman Lighting Company Limited, Ligman Europe S.R.O. LIGMAN Group Company
2) Databeskyttelsesrådgiver

Ligman Lighting Co., Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Praio, Chachoengsao, 24150, Thailand

Tlf: +66 33 026 082
E-mail: [email protected]