KO
원통형, 알루미늄의 일자형 조명 기둥

원통형, 알루미늄의 일자형 조명 기둥기둥

- EN40 표준을 준수한 제조 공정
- 우수한 내식성을 보장해주는 고품질의 자외선 차단 파우더 코팅 처리되고, 전 처리됨.
- 소재: 알루미늄
- 형태: 원통형, 일자형
- 설치 옵션: 기초 바닥에 베이스 또는 앵커 볼트 장착
- 높이 옵션: 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 5m, 5.5m, 6m
- 직경/치수 옵션: Ø102mm, Ø114mm, Ø127mm, Ø140mm, Ø160mm
- 스피곳 옵션: 60mm, 76mm, 114mm

다운로드

코드 검색기

Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Product code
Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Thickness (mm)
Weight (kg)
Technical drawing
Product code: APD120102-SC60
Height (mm): 2000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 9.5
Technical drawing:
Product code: APD120102-SC76
Height (mm): 2000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 9.5
Technical drawing:
Product code: APD125102-SC60
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 10.8
Technical drawing:
Product code: APD125102-SC76
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 10.8
Technical drawing:
Product code: APD125114-SC60
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 11.7
Technical drawing:
Product code: APD125114-SC76
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 11.7
Technical drawing:
Product code: APD130102-SC60
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 12
Technical drawing:
Product code: APD130102-SC76
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 12
Technical drawing:
Product code: APD130114-SC60
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 13.3
Technical drawing:
Product code: APD130114-SC76
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 13.3
Technical drawing:
Product code: APD130127-SC60
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 17.8
Technical drawing:
Product code: APD130127-SC76
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 17.8
Technical drawing:
Product code: APD135102-SC60
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 13.3
Technical drawing:
Product code: APD135102-SC76
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 13.3
Technical drawing:
Product code: APD135114-SC60
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 15
Technical drawing:
Product code: APD135114-SC76
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 15
Technical drawing:
Product code: APD135127-SC60
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 20.3
Technical drawing:
Product code: APD135127-SC76
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 20.3
Technical drawing:
Product code: APD140102-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 14.6
Technical drawing:
Product code: APD140102-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 14.6
Technical drawing:
Product code: APD140114-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 16.7
Technical drawing:
Product code: APD140114-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 16.7
Technical drawing:
Product code: APD140127-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 23
Technical drawing:
Product code: APD140127-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 23
Technical drawing:
Product code: APD140140-SC114
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 114
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 18
Technical drawing:
Product code: APD140140-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 17.7
Technical drawing:
Product code: APD140140-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 17.7
Technical drawing:
Product code: APD150127-SC60
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 28
Technical drawing:
Product code: APD150127-SC76
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 28
Technical drawing:
Product code: APD150140-SC114
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 114
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 21.5
Technical drawing:
Product code: APD150140-SC60
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 21.3
Technical drawing:
Product code: APD150140-SC76
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 21.3
Technical drawing:
Product code: APD150160-SC60
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 28.9
Technical drawing:
Product code: APD150160-SC76
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 28.9
Technical drawing:
Product code: APD155127-SC60
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 30.5
Technical drawing:
Product code: APD155127-SC76
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 30.5
Technical drawing:
Product code: APD155140-SC60
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 23.1
Technical drawing:
Product code: APD155140-SC76
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 23.1
Technical drawing:
Product code: APD155160-SC60
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 31.4
Technical drawing:
Product code: APD155160-SC76
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 31.4
Technical drawing:
Product code: APD160127-SC60
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 32.7
Technical drawing:
Product code: APD160127-SC76
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 32.7
Technical drawing:
Product code: APD160140-SC60
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 24.9
Technical drawing:
Product code: APD160140-SC76
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 24.9
Technical drawing:
Product code: APD160160-SC60
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 34
Technical drawing:
Product code: APD160160-SC76
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 34
Technical drawing: