CS

Zásady ochrany osobních údajů CCTV

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) týkající se používání televizních zařízení s uzavřeným obvodem („CCTV“) popisují, jak společnost Ligman Lighting Company Limited a její přidružené společnosti (označení „Ligman Lighting Company Limited“, „my“, „nás“ nebo „naše“) využívají CCTV zařízení a systémy na sledování našich pozemků, budov a zařízení s cílem chránit život, zdraví, majetek, osobní údaje všech zaměstnanců, ředitelů, smluvních stran, pracovníků, návštěvníků nebo jiných osob vstupujících do monitorovaného prostoru v rámci našich budov a zařízení (společné označení „vy“ nebo „vaše“). Tyto zásady také popisují, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a přenášíme informace identifikující jednotlivce („Osobní údaje“) o vás a vykreslují, jak budeme CCTV a jeho systém spravovat a používat. Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli upravit. Na úpravy vás upozorníme, bude-li to možné.

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme
Zaznamenáváme rozeznatelné pohyblivé nebo stacionární fotky vás, váš hlas a majetek, např. vozidla, při vstupu do monitorovaného prostoru našich pozemků, do našich budov a zařízení přes CCTV zařízení a systém („CCTV údaje“).

2. Proč shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje
2.1 Můžeme shromažďovat, zaznamenávat, používat, zveřejňovat, přenášet a vykonávat jakékoli operace, mimo jiné včetně zaznamenávání, uchovávání, adaptace, pozměňování, modifikace, ničení, mazání, znovuzískávání, kombinovaní, kopírovaní, přenášení, ukládání, extrakce, oprav vašich CCTV údajů a jiných osobních údajů, které se vás týkají, na „CCTV monitorovací účely“, jak je uvedeno níže, na právním základu legitimních zájmů; vitálních zájmu; dodržování zákonu; veřejného zájmu; souhlasu; nebo jakémkoli jiném základu v souladu s platnými zákony (pod podmínkou, že tyto zájmy nebudou převáženy právy a zájmy jednotlivců) s cílem:

– chránit váš život, tělo, zdraví, osobní bezpečnost a/nebo váš majetek;
– řídit přístup do budov a zajistit bezpečnost budovy, našeho personálu, zaměstnanců a návštěvníků, jako i našeho majetku a informací umístěných nebo uchovávaných
  na pozemcích.
– chránit naše pozemky, budovy, zařízení a majetek před poškozením, narušením, vandalizmem a jiným zločinem;
– pomoct při efektivním řešení konfliktů, které se vyskytnou v průběhu disciplinárních nebo stížnostních konání;
– pomoct při vyšetřování nebo konání týkajícím se stížnosti na vnitřní informátorství;
– pomoct se zahájením nebo hájením v rámci jakéhokoli občanského sporu, mimo jiné včetně zaměstnaneckého konání;
– splňovat naše právní povinnosti a/nebo spolupracovat se soudy, regulačními orgány, vládními orgány a orgány přesazujícími zákon za účelem výkonu oficiální pravomoci
  nám udělené mimo jiné skrz zákony týkající se bezpečnosti, výkonu povolání a pracovního prostředí. Myslíme si, že používání CCTV je nutným opatřením, které nám     
  umožní splnit tyto povinnosti; a
– vykonávat naše práva nebo chránit náš legitimní zájem, kde je to nutné, například za účelem odrazení, předcházení nebo odhalení nevhodného konání, zločinu nebo
  porušení zákona; prošetření incidentů; zabránění nebo nahlášení nevhodného konání nebo zločinu v našich obchodech a za účelem ochrany bezpečnosti a integrity
  našeho podnikání. Kontinuálně se budeme snažit udržet v rovnováze náš legitimní zájem a zájem jakýchkoli relevantních třetích stran a vaše základní práva a svobody v   
  souvislosti s ochranou CCTV údajů, které se vás týkají. Taky se pokusíme identifikovat vhodné kroky vyžadované na dosažení té správné rovnováhy.

2.2 Nainstalujeme CCTV zařízení na strategických bodech na našich pozemcích, v našich budovách a zařízeních, s výjimkou jistých oblastí, jako šatny, toalety a sprchy.
2.3 Naše CCTV zařízení jsou provozovány 24 hodin denně a budou monitorovány naším bezpečnostním personálem s výjimkou případů selhání zařízení/systému
a/nebo údržby.
2.4 Na monitorovaná místa umístíme vhodné značky, které budou informovat o používání CCTV.

3. Komu zveřejňujeme vaše osobní údaje
3.1 K CCTV údajům, které se vás týkají, budeme přistupovat důvěrně a nezveřejníme je ani je nepřeneseme nikomu kromě našich dceřiných společností, přidružených společností a jiných pečlivě vybraných třetích stran teď nebo v budoucnu, držitelů licencí, společných podniků a/nebo poskytovatelů služeb, [kteří se můžou nacházet v zámoří], za účelem splnění monitorovacích účelů CCTV uvedených v těchto zásadách.
3.2 Třetí strany, kterým můžeme zveřejnit CCTV údaje a jiné osobní údaje týkající se vás, zahrnují naše přidružené společnosti (jako součást našeho legitimního zájmu a zájmu našich přidružených společností dosáhnout CCTV monitorovacích účelů), vládní a/nebo regulační organizace (abychom splňovali právní povinnosti nebo podpořili nebo pomohli organizacím přesazujícím zákon vzhledem na vyšetřování a stíhání v občanských nebo trestních konáních) a třeťostranové poskytovatele služeb (jako nevyhnutné kroky na zajištění ochrany vašeho zdraví a osobního bezpečí a majetku). No k CCTV údajům lze povolit přístup nebo je zveřejnit pouze do míry nevyhnutné na vyřešení incidentů, které spadají pod jeden z cílů identifikovaných v této doložce 3.2 nebo na zareagování na žádost jednotlivce v souladu se zákonem podle doložky 2.1.

4. Mezinárodní přenos vašich osobních údajů
Můžeme zveřejňovat nebo přenášet vaše CCTV data jako součást nevyhnutných kroků na zabezpečení vašeho zdraví, osobního bezpečí a majetku [třeťostranovým poskytovatelům služeb] mimo Thajska, a takové zveřejnění nebo přenos lze vykonat pouze po získání vašeho souhlasu nebo na základě jiných relevantních legitimních důvodů (např. na splnění smluvních podmínek, ze kterých čerpáte výhody, existujících mezi námi a jinými osobami) v souladu s platným zákonem. Takové cílové země můžou nebo nemusí mít stejné normy ochrany údajů jako Thajsko, no každopádně zajistíme, že požadavek na přenos údajů v souladu s v daném čase platným zákonem ochrany údajů bude před takovým přenosem splněn.

5. Bezpečnostní opatření
5.1 Používáme rozumná organizační, technická a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu CCTV údajů a osobních údajů, které se vás týkají, před náhodní, nezákonnou nebo neoprávněnou destrukcí, ztrátou, přístupem, používáním, pozměňováním nebo zveřejněním.
5.1 Používáme rozumná organizační, technická a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu CCTV údajů a osobních údajů, které se vás týkají, před náhodní, nezákonnou nebo neoprávněnou destrukcí, ztrátou, přístupem, používáním, pozměňováním nebo zveřejněním.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Vaše CCTV údaje uchováváme v našem systému na dobu nevyhnutnou na splnění CCTV monitorovacích účelů, na které údaje získáváme. Když už nám platné zákony nebudou dále dovolovat uchovávat vaše CCTV údaje, odstraníme je z našich systémů a záznamů. No vaše CCTV údaje můžeme uchovávat delší dobu, například do konce soudního konání, nebo když si to vyžadují platné zákony nebo je nutné ponechat si specifické CCTV údaje na účely vyřešení incidentu nebo na zareagování na žádost osoby v souladu se zákonem.

7. Jaká máte práva vzhledem na své osobní údaje
V souladu s podmínkami a výjimkami platných zákonů můžete mít právo přístupu a/nebo na získání kopie, přenos, opravy, smazání, zničení nebo anonymizaci jistých CCTV údajů, které o vás máme, omezit a/nebo namítat proti jistým činnostem, kterým se věnujeme v souvislosti s vašimi osobními údaji. Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas odvolat, ale v takovém případě vám nemusíme být schopni dále poskytovat náš tovar a služby. Taky můžete mít právo požádat nás o zveřejnění způsobu, jakým získáváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu a podat stížnost u kompetentního orgánu v souladu s platnými zákony.

8. Kontaktujte nás
Máte-li otázky nebo obavy, nebo byste si chtěli uplatnit svá práva vztahující se na vaše CCTV údaje, prosím, kontaktujte nás nebo našeho úředníka ochrany údajů na:

1) Ligman Lighting Company Limited, Ligman Europe S.R.O. LIGMAN Group Company
2) Úředník ochrany údajů

Ligman Lighting Co., Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Praio, Chachoengsao, 24150, Thajsko

Tel: +66 33 026 082
E-mail: [email protected]