PL

Polityka prywatności CCTV

Niniejsze Zasady ochrony prywatności („Zasady”) dotyczące korzystania z urządzeń telewizji przemysłowej („CCTV”) opisują sposób, w jaki Ligman Lighting Company Limited i jej podmioty stowarzyszone (określane jako „Ligman Lighting Company Limited”, „my”, „nas” lub „nasz”) wykorzystują urządzenia CCTV i ich system do monitorowania określonej przestrzeni w naszych budynkach i obiektach oraz wokół nich, budynków i obiektów w celu ochrony życia, zdrowia i mienia, danych osobowych wszystkich pracowników, dyrektorów, kontrahentów, pracowników, gości lub innych osób wchodzących na teren monitorowanej przestrzeni w naszych budynkach i obiektach (zwanych łącznie „Państwem” lub „Państwa”). W niniejszych Zasadach opisano również sposób gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przekazywania informacji umożliwiających indywidualną identyfikację („Dane osobowe”) dotyczących użytkownika oraz określono sposób zarządzania systemem CCTV i jego wykorzystania przez firmę. W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany do niniejszych zasad i w miarę możliwości powiadomimy o nich użytkownika.

1. Jakie dane osobowe gromadzimy
Za pomocą urządzeń i systemu telewizji przemysłowej (zwanych dalej „Danymi CCTV”) rejestrujemy rozpoznawalne ruchome lub nieruchome obrazy, głos użytkownika i jego mienia, np. pojazdów, podczas wchodzenia na monitorowaną przestrzeń w naszych siedzibach, budynkach i obiektach.

2. Dlaczego firma gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Dane osobowe użytkowników
2. 1 Możemy gromadzić, przechwytywać, wykorzystywać, ujawniać, przekazywać i przeprowadzać wszelkie operacje, w tym między innymi rejestrować, przechowywać, dostosowywać, zmieniać, modyfikować, niszczyć, usuwać, odzyskiwać, łączyć, kopiować, przesyłać, przechowywać, wyodrębniać, zmieniać, dodawać, w odniesieniu do Danych CCTV i innych Danych Osobowych dotyczących użytkownika, w „Celach Monitoringu CCTV” wymienionych poniżej, na podstawie prawnej uzasadnionych interesów; ważny interes; zgodność z prawem; interes publiczny; zgoda; lub jakakolwiek inna podstawa dozwolona przez obowiązujące prawo (pod warunkiem, że interesy te nie są nadrzędne wobec praw i interesów osób fizycznych), w zależności od przypadku:

– w celu ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa osobistego i/lub mienia użytkownika;
– w celu kontroli dostępu do budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa budynku, bezpieczeństwa naszego personelu, pracowników i gości, a także naszego mienia i
    informacji znajdujących się lub przechowywanych na terenie budynku.
– ochrony/zapobiegania uszkodzeniom, zakłóceniom, wandalizmowi i innym przestępstwom na terenie naszych obiektów, budynków, urządzeń i aktywów;
– pomocy w skutecznym rozwiązywaniu sporów, które powstają w trakcie postępowania dyscyplinarnego lub postępowania w sprawie skarg i zażaleń;
– pomocy w dochodzeniu lub postępowaniu w związku ze skargą na nieprawidłowości (whistleblowing)
– pomocy w wszczęciu lub obronie postępowania cywilnego, w tym, lecz nie wyłącznie, postępowania w sprawie zatrudnienia;
– w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i/lub współpracy z sądami, organami regulacyjnymi, władzami rządowymi i organami ścigania w zakresie wykonywania
    powierzonych nam uprawnień, w tym między innymi w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa, pracy i środowiska pracy. Uważamy, że korzystanie z CCTV jest
    środkiem niezbędnym do umożliwienia nam wypełnienia tych obowiązków; oraz
– w celu realizacji naszych praw lub ochrony naszych uzasadnionych interesów, jeśli jest to konieczne, na przykład w celu powstrzymania, zapobiegania i wykrywania
    wykroczeń, przestępstw lub naruszeń prawa; w celu monitorowania incydentów; w celu zapobiegania i zgłaszania wykroczeń lub przestępstw w naszych sklepach oraz w
    celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszej działalności. Na bieżąco będziemy dążyć do zachowania równowagi między naszym uzasadnionym interesem i
    interesem odpowiednich stron trzecich, w zależności od przypadku, a podstawowymi prawami i wolnością użytkownika w odniesieniu do ochrony dotyczących go
    Danych CCTV. Podejmiemy również starania, aby określić wszelkie kroki niezbędne do osiągnięcia odpowiedniej równowagi.

2.2 Zainstalujemy urządzenia telewizji przemysłowej w strategicznych punktach na terenie naszych obiektów, budynków i urządzeń, z wyjątkiem niektórych obszarów, takich jak szatnie, toalety i kabiny prysznicowe.
2.3 Nasze urządzenia CCTV działają 24 godziny na dobę i będą monitorowane przez naszych pracowników ochrony, z wyjątkiem przypadków awarii urządzenia/systemu i/lub konserwacji.
2.4 W monitorowanych obszarach umieścimy odpowiednie oznakowanie informujące o tym, że system CCTV jest używany.

3. Komu ujawniamy Dane osobowe użytkownika
3.1 Zachowamy poufność dotyczących użytkownika Danych CCTV i nie ujawnimy ich ani nie przekażemy, za wyjątkiem: naszych filii, podmiotów stowarzyszonych i innych starannie wybranych stron trzecim, obecnie lub w przyszłości, licencjobiorców, partnerów w spółkach joint venture i/lub dostawców usług [którzy mogą znajdować się za granicą] w celu realizacji Celów Monitoringu CCTV określonych w niniejszych Zasadach.
3.2 Osoby trzecie, którym możemy ujawnić Dane CCTV i inne Dane Osobowe dotyczące użytkownika, to między innymi nasze podmioty stowarzyszone (w ramach naszych uzasadnionych interesów i interesów naszych podmiotów stowarzyszonych w celu realizacji Celów Monitoringu CCTV), organizacje rządowe i/lub regulacyjne (w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub wsparcia bądź pomocy organizacjom ścigania w zakresie dochodzenia i ścigania w postępowaniach cywilnych lub karnych) oraz zewnętrzni dostawcy usług (w ramach działań niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osobistego użytkownika oraz jego mienia). Jednakże dostęp do Danych z monitoringu wizyjnego może być uzyskany lub ujawniony wyłącznie w zakresie niezbędnym do zajęcia się incydentem, który mieści się w zakresie jednego z celów określonych w niniejszym punkcie 3.2, lub w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony przez osobę fizyczną na mocy prawa zgodnie z punktem 2.1.

4. Międzynarodowe przekazywanie Danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia lub przekazania Danych CCTV użytkownika w ramach działań koniecznych do zapewnienia jego zdrowia, bezpieczeństwa osobistego i mienia do [zewnętrznych dostawców usług] znajdujących się poza Tajlandią, przy czym takie ujawnienie lub przekazanie może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika lub zaistnieniu innych ważnych i uzasadnionych powodów (np. w celu wykonania warunków umowy między nami a innymi osobami na rzecz użytkownika), na co zezwala obowiązujące prawo. Takie kraje docelowe mogą, ale nie muszą mieć takich samych standardów ochrony danych jak Tajlandia, jednak przed takim przekazaniem danych upewnimy się, że spełnione są wymogi dotyczące przekazywania danych zgodnie z obowiązującym w danym czasie prawem o ochronie danych.

5. Środki bezpieczeństwa
5.1 Stosujemy uzasadnione organizacyjne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych CCTV i Danych osobowych dotyczących użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem.
5.2 Od czasu do czasu będziemy weryfikować i aktualizować nasze środki bezpieczeństwa, w zależności od potrzeb lub rozwoju technologii, aby zapewnić skuteczne i odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zgodność z minimalnymi wymogami prawnymi określonymi przez odpowiednie organizacje rządowe.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane CCTV użytkownika będą przechowywane w naszym systemie przez okres niezbędny do realizacji Celów Monitoringu CCTV, dla których je uzyskaliśmy. Gdy obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają nam na dalsze przechowywanie Danych CCTV użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i rejestrów. Możemy jednak przechowywać Dane CCTV użytkownika przez dłuższy czas, np. do czasu zakończenia postępowania sądowego lub jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub jeśli określone Dane CCTV muszą zostać zachowane w celu zajęcia się danym incydentem lub w celu odpowiedzi na wniosek osoby fizycznej złożony na mocy prawa.

7. Jakie są prawa użytkownika w odniesieniu do jego Danych osobowych?
Z zastrzeżeniem warunków i wyjątków wynikających z obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo do dostępu i/lub uzyskania kopii, przeniesienia, sprostowania, usunięcia, zniszczenia lub anonimizacji pewnych Danych CCTV, które posiadamy na jego temat, ograniczenia i/lub sprzeciwu wobec pewnych działań, w które angażujemy się w odniesieniu do jego danych osobowych. Jeśli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać swoją zgodę, ale możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych towarów lub usług. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas ujawnienia, w jaki sposób uzyskujemy jego Dane osobowe bez jego zgody, oraz złożyć skargę do właściwego organu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

8. Skontaktuj się z nami
W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania ze swoich praw w związku z Danymi CCTV, prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:

1) Ligman Lighting Company Limited, Ligman Europe S.R.O. Spółka Grupy LIGMAN
2) Inspektor Ochrony Danych

Ligman Lighting Co., Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Praio, Chachoengsao, 24150, Tajlandia

Tel: +66 33 026 082
E-mail: [email protected]