PL

Warunki sprzedaży*

*Please consult with your local representative for terms of sales applicable for your country.
*Not all products are available for sale in every market due to technical or other reasons.

1. ZASTOSOWANIE
Niniejsze Warunki sprzedaży (dalej: „Warunki”) mają zastosowanie jako dokument pomocniczy do zakupu produktów i odpowiednich usług (zwanych łącznie „Produktami”) od sprzedawcy (dalej: „Sprzedawca”) i przez nabywcę (dalej: „Nabywca”), z których każdy jest określony w załączonej ofercie, wniosku kredytowym, propozycji, potwierdzeniu zamówienia lub fakturze (dalej: „Potwierdzenie sprzedaży”). Podstawowym dokumentem wiążącym, a tym samym warunkami zakupu, są dokumenty Potwierdzenia sprzedaży.

2. CENA
Ceny są wiążące po tym, jak oficjalna propozycja zostanie wydana przez Sprzedawcę zgodnie z żądaniami Nabywcy. Wszystkie ceny są jednak wolne od wyznaczonych lub nałożonych podatków, opłat i ceł, w tym m.in. podatków pobranych od wartości dodanej i potrącanych u źródła lub w oparciu o zapłacone kwoty.

3. PŁATNOŚCI
O ile dokumenty Potwierdzenia sprzedaży nie stanowią inaczej, Nabywca zapłaci wszystkie zafakturowane kwoty w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania. Na niezapłacone kwoty będą naliczane odsetki w wysokości równej mniejszej z półtora procent (1,5%) miesięcznie i maksymalnej stawki dozwolonej przez obowiązujące prawo. Oprócz wszystkich innych środków zaradczych, Sprzedawca może zawiesić dostawę jakichkolwiek Produktów, jeśli Nabywca nie zapłaci jakichkolwiek kwot w terminie i taki brak płatności potrwa przez pięć (5) dni po otrzymaniu przez Nabywcę powiadomienia o tym fakcie.

4. DOSTAWA I WYSYŁKA
(a) Sprzedawca dostarczy Produkty w rozsądnym czasie po otrzymaniu zamówień Nabywcy, w zależności od ich dostępności. Termin dostawy podany przez Sprzedawcę dla Produktów jest jedynie szacunkowy i bazuje na szybkim otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Nabywcy. Jeżeli Nabywca spowoduje jakiekolwiek opóźnienie w wysyłce Produktów, Sprzedawca będzie uprawniony do wszelkich dodatkowych kosztów i wydatków wynikających z opóźnienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, straty lub szkody w transporcie, a niedostarczenie w wyznaczonym terminie nie będzie stanowić istotnego naruszenia umowy ze strony Sprzedawcy. (b) O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Sprzedawca dostarczy Produkty EXW (Incoterms® 2010) w miejscu określonym w Potwierdzeniu sprzedaży (dalej: „Lokalizacja dostawy”), przy użyciu standardowych metod Sprzedawcy w zakresie pakowania i wysyłki tego samego. Nabywca przyjmie dostawę Produktów w ciągu trzech (3) dni od powiadomienia od Sprzedawcy, że Produkty zostały dostarczone do Lokalizacji dostawy. Jeśli Nabywca nie odbierze dostawy Produktów w okresie tych trzech (3) dni, Nabywca zapłaci Sprzedawcy za Produkty i wszelkie koszty przechowywania poniesione przez Sprzedawcę. Sprzedawca może, według własnego uznania, bez ponoszenia odpowiedzialności lub kary, dokonywać częściowych wysyłek Produktów do Nabywcy. Każda przesyłka będzie stanowić osobną sprzedaż, a Nabywca zapłaci za wysłane jednostki niezależnie od tego, czy przesyłka jest zrealizowaną całością lub częścią zamówienia zakupu Nabywcy. Nabywca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich pozwoleń na przywóz i innych zgód wymaganych do wysyłki Produktu na własny koszt i musi dostarczyć licencje i zgody Sprzedawcy przed wysyłką. (c) Ilość jakiejkolwiek częściowej dostawy Produktów, zarejestrowana przez Sprzedawcę na wysyłce z siedziby Sprzedawcy jest ostatecznym dowodem ilości otrzymanej przez Nabywcę w momencie dostawy, chyba że Nabywca przedstawi przekonujące dowody o innym stanie rzeczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów do Lokalizacji dostawy, chyba że Nabywca powiadomi Sprzedawcę na piśmie o niedostarczeniu w ciągu pięciu (5) dni od daty, kiedy w zwykłym toku działalności Nabywca otrzymałby Produkty. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niedostarczenie Produktów będzie ograniczona do wymiany Produktów w rozsądnym czasie lub dostosowania faktury za Produkty, aby odzwierciedlić rzeczywistą dostarczoną ilość.

5. RYZYKO UTRATY
(a ) Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę z chwilą dostawy do przewoźnika. Jeżeli Nabywca nie zaakceptuje dostawy jakichkolwiek Produktów w terminie określonym w zawiadomieniu Sprzedawcy o tym, że Sprzedawca dostarczył Produkty do Lokalizacji dostawy, lub jeśli Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć Produktów do Lokalizacji dostawy w tym dniu ponieważ Nabywca nie dostarczył odpowiednich instrukcji, dokumentów, licencji lub upoważnień, to ryzyko utraty Produktów przejdzie na Nabywcę.

6. OGRANICZONA GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
(a) Sprzedawca dostarcza Produkty zgodnie z definicją w Potwierdzeniu sprzedaży i gwarantuje Nabywcy, że Produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy do Lokalizacji dostawy (dalej: „Okres gwarancji”). Niezależnie od powyższego, Okres gwarancji na Produkty konsumpcyjne w żadnym wypadku nie przekroczy zalecanych okresów wymiany określonych w opublikowanych specyfikacjach i instrukcjach dostarczonych przez Sprzedawcę lub jego dostawców lub podwykonawców (dalej: „Instrukcje”). Jeśli, przed upływem Okresu gwarancji, Nabywca poinformuje Sprzedawcę na piśmie o jakimkolwiek naruszeniu niniejszej ograniczonej gwarancji, wówczas Sprzedawca może naprawić lub wymienić Produkty, które doprowadziły do naruszenia lub, według wyłącznego uznania Sprzedawcy, zwrócić kwoty, które Nabywca zapłacił za Produkty. (b) Powyższe ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do (i) jakichkolwiek wad Produktów niewyprodukowanych przez Sprzedawcę; oraz (ii) jakichkolwiek Produktów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacjami Nabywcy. (c) Nabywca ponosi koszty uzyskania dostępu, demontażu, ponownego montażu i transportu Produktów do Sprzedawcy i z powrotem do Nabywcy. Jakakolwiek naprawa lub wymiana zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją nie przedłuży Okresu gwarancji. Sprzedawca nie gwarantuje odporności Produktów ani żadnych naprawionych lub zamiennych części na zniszczenia spowodowane normalnym zużyciem lub korozją.
Niniejsza ograniczona gwarancja i środki zaradcze są wyraźnie uwarunkowane: (i) całkowitą zapłatą ceny zakupu przez Nabywcę, (ii) przekazaniem przez Nabywcę pisemnego powiadomienia o wadzie, w uzasadniony sposób, w ciągu dziesięciu (10) dni od momentu odkrycia wady lub momentu, gdy Nabywca powinien był wykryć wadę, (iii) przechowywaniem, instalacją, obsługą, użytkowaniem i konserwacją Produktów zgodnie z Instrukcjami, (iv) istnieniem odpowiednich zapisów dotyczących obsługi i konserwacji Produktów przez Nabywcę w okresie gwarancyjnym, (v) zapewnieniem Sprzedawcy przez Nabywcę uzasadnionej możliwości zbadania Produktów i wyżej wymienionych zapisów, oraz (vi) brakiem jakiejkolwiek nieautoryzowanej modyfikacji lub naprawy Produktów, w tym między innymi usunięcia lub zmiany jakichkolwiek numerów seryjnych lub etykiet z datą gwarancji. (d) Zanim jakiekolwiek badanie może zostać wykonane do oceny Produktów, Nabywca musi: (i) przekazać Sprzedawcy odpowiednio zredagowane zawiadomienie o badaniu, oraz (iii) otrzymać zgodę Sprzedawcy na warunki badania, która to zgoda ta nie może być bezzasadnie wstrzymywana. Jeżeli na produktach zostanie przeprowadzone badanie, na którego warunki Sprzedawca nie wyraził zgody, wówczas niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność. (e) ŚRODKI ZARADCZE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM PUNKCIE 8 SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI NABYWCY W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM W PRZYPADKU NARUSZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM PUNKCIE 8. SPRZEDAWCA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, JAKIEKOGOLWIEK RODZAJU, ORAZ SPRZEDAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM M.IN. WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

7. BRAK LICENCJI
(a) Z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie (b), sprzedaż Produktów nie daje Nabywcy żadnej licencji, wyraźnej lub dorozumianej, na podstawie patentów, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych praw własności będących własnością lub kontrolowanych przez Sprzedawcę, jego spółki zależne, podmioty powiązane, lub dostawców; jest to zrozumiałe i uzgodnione, że wszystkie prawa są zastrzeżone dla Sprzedawcy, jego spółek zależnych, podmiotów powiązanych lub dostawców. Bez ograniczania powyższego, Nabywca nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, używać jakiegokolwiek znaku towarowego lub nazwy handlowej Sprzedawcy w związku z jakimikolwiek Produktami, z wyjątkiem odsprzedaży Produktów wstępnie oznakowanych lub zapakowanych przez lub w imieniu Sprzedawcy. (b) Jeśli oprogramowanie jest dostarczane przez Sprzedawcę na podstawie Umowy, Nabywca zgadza się, że oprogramowanie może być używane wyłącznie zgodnie z warunkami umowy licencyjnej oprogramowania dołączonej do oprogramowania. Nabywca zgadza się nie dekompilować, rozbierać, stosować inżynierii odwrotnej ani w żaden inny sposób (bezpośrednio lub pośrednio) nie próbować wyprowadzić kodu źródłowego oprogramowania.

8. POUFNOŚĆ
Wszelkie niepubliczne, poufne lub zastrzeżone informacje Sprzedawcy, w tym między innymi specyfikacje, próbki, wzory, projekty, plany, rysunki, dokumenty, dane, operacje biznesowe, listy klientów, ceny, zniżki lub rabaty, które Sprzedawca ujawnia wobec Nabywcy, niezależnie od tego, czy zostają one ujawnione ustnie lub udostępnione na piśmie, w formie elektronicznej lub innej, lub za pośrednictwem innych mediów, oraz niezależnie od tego, czy zostały one oznaczone lub w inny sposób wyznaczone jako „poufne”, w odniesieniu do Nabywcy są one poufne i nie mogą być ujawniane ani kopiowane, o ile nie zostanie uprzednio udzielone przez Sprzedawcę upoważnienie na piśmie. Niniejszy punkt nie ma zastosowania do informacji, które są: (a) w domenie publicznej; (b) znane Nabywcy w chwili ujawnienia, lub (c) zgodnie z prawem uzyskane przez Sprzedającego bez klauzuli poufności od strony trzeciej.

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
Niniejsze Warunki są interpretowane zgodnie z prawem Tajlandii z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a sądy w Bangkoku będą miały wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich konfliktów lub roszczeń wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami i Potwierdzeniem sprzedaży.