PL

Gwarancja

Wszystkie materiały i komponenty używane do produkcji produktów firmy LIGMAN są objęte gwarancją świadczącą o tym, że są wolne od wad materiałowych i / lub produkcyjnych, ważną przez 5 lat od daty sprzedaży.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Jedynie produkty, które zostały zainstalowane oraz były używane i konserwowane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami od firmy LIGMAN, specyfikacjami i dopuszczalnymi praktykami handlowymi objęte są gwarancją firmy LIGMAN. W okresie gwarancyjnym firma LIGMAN bezpłatnie dokona naprawy lub wymiany na ten sam lub podobny produkt, według uznania firmy LIGMAN. Pokrycie kosztów pracy należy do obowiązków właściciela i są wyłączone z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja jest nieważna jeżeli produkt został zmodyfikowany, naruszony, niewłaściwie stosowany, błędnie zainstalowany, nieprawidłowo konserwowanym lub jeżeli został poddany nienormalnym warunkom pracy. Naprawa lub wymiana na mocy niniejszej gwarancji jest jedynym środkiem zaradczym nabywcy. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyrażone słownie lub domniemane, w tym domniemaną gwarancję przydatności do określonego zastosowania. Firma LIGMAN nie ponosi wobec nabywcy odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe.

Oprawy LED firmy LIGMAN są objęte 5-letnią gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja ogranicza się do dostarczenia części zamiennych uznanych przez firmę LIGMAN za wadliwe i nie obejmuje roszczeń z tytułu jakichkolwiek kosztów robocizny, szkód wynikowych, przestojów lub innych strat, szkód i wydatków jakiegokolwiek rodzaju wynikających z wady. Firma LIGMAN nie zezwala na roszczenia z tytułu nieautoryzowanych napraw, robocizny lub materiałów. Oczekuje się, że nabywca dokonał własnej oceny w celu określenia przydatności tych produktów do swoich celów. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie połowę kosztów naprawy lub wymiany jeżeli czas pracy produktów przekracza 18 godzin dziennie.

Gwarancja wygasa w stosunku do szkód, jeżeli:

1. produkt zostanie zmodyfikowany, naprawiony bez pisemnej zgody, nieprawidłowo zainstalowany i / lub w przypadku braku konserwacji zgodnej z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi i specyfikacji firmy Ligman.
2. produkt zostanie zainstalowany w nieprawidłowej lokalizacji i / lub występuje niewłaściwe użycie produktów.
3. istnieją zewnętrzne przyczyny związane z działaniem siły wyższej, takiej jak pożar, trzęsienie ziemi, powódź, burza, działania rządu, wandalizm, przestępczość, niestabilny zasilacz, przepięcia lub spadki mocy.
4. etykieta produktu lub naklejka gwarancyjna zostały naruszone lub usunięte.
5. wady zostały wykryte po upływie okresu gwarancji.

Firma LIGMAN zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania niniejszej gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia.