TH

คำแนะนำในการติดตั้งโคมไฟฝังพื้น

1. โคมไฟฝังพื้น สามารถต่อพ่วงได้หลายตัวต่อ 1 ไดร์เวอร์ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของไดร์เวอร์ให้เหมาะสมกับจำนวนดวงโคมที่ต่อพ่วง

2. การติดตั้งกล่องฝังโคมไฟ ต้องติดตั้งให้เรียบเสมอพื้นและไม่ควรเป็นบริเวณที่เป็นแอ่งมีน้ำขัง

3. การติดตั้งโคมไฟฝังพื้น หน้างานจะต้องเตรียมระบบท่อระบายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 16 มม. ภายในกล่องฝังดวงโคม เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังด้านใน เนื่องจากโคมฝังพื้นมี
ระดับป้องกันน้ำและฝุ่นที่ระดับ IP67 ซึ่งจะสามารถแช่น้ำได้เพียง 30 นาทีเท่านั้น

4. ร้อยสายไฟผ่านท่อร้อยสาย ให้เหลือสายไฟไว้ 30-50 ซม. เพื่อการบำรุงรักษา

5. หลังจากติดตั้งโคมไฟกับกล่องฝังโคมไฟ แนะนำให้ไล่ความชื้นภายในโคมไฟโดยการเปิดไฟทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงประกอบส่วนกระจกเข้าด้วยกันทันที (กรณีโคมไฟฝังพื้นจำเป็นต้องติดตั้งแบบถอดชิ้นส่วนประกอบ)

6. ก่อนการประกอบชิ้นส่วนหน้ากระจกกลับคืน tปะเก็นยางและบริเวณที่จะวางชิ้นส่วนกระจกจะต้องสะอาดไม่มีฝุ่น เพราะอาจจะทำให้การป้องกัน IP ลดลงได้

7. กรณีพื้นผิวกระจกหน้าโคมมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ควรใช้กระจกที่พื้นผิวมีแรงเสียดทาน (กระจกกันลื่น)

8. กรณีต้องการต่อพ่วงโคมไฟฝังพื้น สามารถเพิ่มช่องร้อยสายไฟเข้าและออกได้ กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิคบริการของ LIGMAN เพื่อให้คำแนะนำก่อนการดำเนินการ

9. จุดต่อสายภายนอกจะต้องเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ที่มีระดับการป้องกัน IP67 หรือ IP68 เท่านั้นไม่แนะนำให้ใช้เทปพันสายไฟ หรือ การยิงซิลิโคนที่จุดเชื่อมต่อสาย
เพราะจะลดระดับการป้องกัน IP

ข้อควรระวัง

  • ควรติดตั้งโคมไฟฝังพื้นตามแบบคอนกรีต
   ไม่ควรติดตั้งโคมไฟลึกเกินแบบคอนกรีตเพราะจะทำให้เกิดน้ำขังหรือทำให้โคมไฟเสียหายได้ และไม่ควรติดตั้งโคมสูงเกินไปเพราะอาจทำให้เดินสะดุดและเกิดอุบัติเหตุได้
  • ควรเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน
   กรุณาเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับตัวต่อสาย

      กรุณาเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับปลอกอัดสายของกล่อง

  • จัดเก็บสายไฟเข้าไปด้านในแบบคอนกรีต
   จัดเก็บสายไฟเข้าไปด้านในแบบคอนกรีตให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อโคมไฟและอุบัติเหตุ