TH

ข้อตกลงการขาย

*โปรดปรึกษาตัวแทนในพื้นที่ของคุณสำหรับเงื่อนไขการขายที่ใช้กับประเทศของคุณ
*ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจไม่มีจำหน่ายในทุกตลาดเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลอื่นๆ

1.การบังคับใช้
ข้อกำหนดการขายเหล่านี้ (“ ข้อกำหนด”) จะใช้เป็นเอกสารประกอบการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า“ ผลิตภัณฑ์”) จากผู้ขาย (“ ผู้ขาย”) และโดยผู้ซื้อ (“ ผู้ซื้อ”) ซึ่งแต่ละรายการจะระบุไว้ในใบเสนอราคา, เอกสารขอสินเชื่อ, ข้อเสนอ, การตอบรับคำสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ (“ การยืนยันการขาย”) เอกสารหลักที่มีผลผูกพันและข้อกำหนดในการซื้อซึ่งจะเป็นเอกสารยืนยันการขาย

2.การกำหนดราคา
ราคาจะมีผลผูกพันหลังจากผู้ขายเสนอข้อเสนออย่างเป็นทางการตามความต้องการของผู้ซื้อ ราคาทั้งหมดไม่รวมภาษี, ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี หัก ณ ที่จ่ายตามที่เรียกเก็บหรือยึดตามจำนวนเงินที่ชำระ

3.การชำระเงิน
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการยืนยันการขาย โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลงในใบเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินที่ค้างชำระจะคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับหรือน้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ (1.5%) ต่อเดือนและอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด นอกเหนือจากสิทธิหรือการเยียวยาผู้ขายอาจระงับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใดๆ หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามจำนวนใดๆ จนถึงระยะเวลาที่กำหนดและยังไม่ชำระภายในเวลาห้า (5) วันตามข้อประกาศในใบเรียกเก็บเงิน

4. การจัดส่ง
(ก) ผู้ขายจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับคำสั่งซื้อซึ่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
วันกำหนดส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเป็นเพียงการประมาณการซึ่งขึ้นอยู่กับการรับแจ้งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากผู้ซื้อ หากผู้ซื้อทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ผู้ขายจะได้รับสิทธิพิเศษและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล่าช้า ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า, สูญหาย หรือเสียหายระหว่างจัดส่งและการไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่ประมาณไว้ซึ่งจะไม่เป็นการละเมิดสัญญาในส่วนของผู้ขาย
(ข) เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามวิธีมาตรฐานของผู้ขายในการบรรจุและการขนส่ง โดย EXW (Incoterms® 2010) ณ สถานที่ที่ระบุในขั้นตอนการยืนยันการขาย (“สถานที่ส่งมอบ”) ผู้ซื้อจะต้องรับผลิตภัณฑ์ภายใน 3 วันตามประกาศของผู้ขายเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งไปยังสถานที่ส่งมอบแล้ว หากผู้ซื้อไม่ไปรับภายใน 3 วันผู้ซื้อจำต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายสำหรับที่เก็บสินค้าที่เกิดขึ้นกับผู้ขาย ผู้ขายอาจจะทำการแบ่งรอบการจัดส่งให้ผู้ซื้อเป็นบางส่วนตามดุลยพินิจของผู้ขายโดยไม่มีความผิดหรือไม่มีค่าปรับ การจัดส่งแต่ละครั้งจะเป็นแยกขายและผู้ซื้อจะชำระเงินตามหน่วยที่จัดส่งไม่ว่าการจัดส่งจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ซื้อรับผิดชอบเรื่องใบอนุญาตนำเข้าใดๆ และความยินยอมอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองและจะให้ใบอนุญาตและความยินยอมแก่ผู้ขายก่อนการจัดส่ง
(ค) ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง คือข้อมูลที่บันทึกโดยผู้ขายในการจัดส่งจากสถานที่ประกอบธุรกิจ เป็นหลักฐานสรุปปริมาณที่ผู้ซื้อจะได้รับในวันส่งมอบ เว้นแต่ผู้ซื้อจะแสดงหลักฐานสรุปในทางตรงกันข้าม ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ส่งมอบ เว้นแต่ผู้ซื้อจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ขายในกรณีที่ไม่ได้จัดส่งภายใน 5 วันตามเวลาที่ผู้ซื้อควรได้รับผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ ความรับผิดชอบของผู้ขายต่อการไม่จัดส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ จะมีเพียงกรณีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ภายในเวลาอันสมควรหรือการปรับใบแจ้งหนี้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทราบปริมาณที่จัดส่งจริง

5.ความเสี่ยงสูญหาย
(ก) ผู้ซื้อจะรับภาระความเสี่ยงสูญหายหรือความเสียหายเมื่อส่งมอบให้กับผู้ให้บริการ หากผู้ซื้อไม่รับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใดๆ ในวันที่กำหนดตามประกาศของผู้ขายซึ่งผู้ขายได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่จัดส่งแล้ว หรือหากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังสถานที่จัดส่งได้ตามวันที่กำหนดเนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมด้านเอกสาร, ใบอนุญาตหรือการอนุมัติต่างๆ ภาระความเสี่ยงสูญหายต่อผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นของผู้ซื้อ

6.ระยะรับประกันและการรับผิดชอบ
(ก) ผู้ขายจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในส่วนของการยืนยันการขายและรับประกันแก่ผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์จะปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่จัดส่งไปยังสถานที่ส่งมอบ (” ระยะเวลาการรับประกัน”) ดังที่กล่าวมาข้างต้นระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจะไม่เกินกว่าช่วงเวลาที่แนะนำให้เปลี่ยนซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิคที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ขาย หรือผู้จัดจำหน่ายหรือคำแนะนำผู้รับเหมา (“คำแนะนำ”) หากใกล้หมดระยะเวลาการรับประกันแล้วผู้ซื้อมีการแจ้งมายังผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการละเมิดขอบเขตของการประกัน จากนั้นผู้ขายอาจเข้าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนตามดุลยพินิจซึ่งละเว้นไม่ให้มีการขอคืนเงินจำนวนที่ผู้ซื้อจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์
(ข) การรับประกันแบบจำกัดนี้ยังไม่ครอบคลุมถึง (1) ข้อบกพร่องใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกิดจากผู้ขายและ (2) ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ผลิตตามข้อมูลทางเทคนิคของผู้ซื้อ
(ค) ผู้ซื้อจะแบกรับค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง, การถอนการติดตั้ง, การติดตั้งซ้ำและการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ขายและตีกลับมายังผู้ซื้อ การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนตามการรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่ได้ขยายระยะเวลาการรับประกัน ผู้ซื้อไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ หรือซ่อมแซมใดๆ หรือเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนต่อการสึกหรอและการฉีกขาดหรือการกัดกร่อนตามปกติ การรับประกันแบบจำกัดนี้และการแก้ไขมีเงื่อนไขอย่างชัดเจนดังนี้ (1) ผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวน (2) ผู้ซื้อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความบกพร่องอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้ขายภายใน10 วันนับจากวันที่ผู้ซื้อพบข้อบกพร่อง (3) มีการจัดเก็บ, การติดตั้ง, การใช้งานและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำ (4) มีบันทึกการดำเนินงานและการบำรุงรักษาของผู้ซื้อในช่วงระยะเวลาการรับประกัน (5) ผู้ซื้อให้โอกาสแก่ผู้ขายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบันทึกข้อมูลดังกล่าวและ (6) ไม่มีการดัดแปลงหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลบหรือการเปลี่ยนแปลงหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือสติ๊กเกอร์วันรับประกัน
(ง) ก่อนการทดสอบใดๆ อาจมีการประเมินผลิตภัณฑ์ก่อน โดยผู้ซื้อจะกระทำดังนี้ (1) แจ้งผู้ขายให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการทดสอบ (2) อนุญาตผู้ขายให้อยู่ด้วยขณะทดสอบและ (3) ได้รับความยินยอมจากผู้ขายต่อเงื่อนไขของการทดสอบซึ่งการยินยอมจะไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุผลสมควร หากมีการทดสอบผลิตภัณฑ์และผู้ขายไม่ยินยอมตามเงื่อนไขของการทดสอบ การรับประกันแบบจำกัดนี้จะถือเป็นโมฆะ
(จ) การเยียวยาในส่วนที่ 8 นี้ คือ ผู้ซื้อจะได้รับการเยียวยาในทุกกรณีที่เป็นความผิดพลาดของผู้ขาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันธ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมไปถึงทุกช่วงโหว่ของการรับประกันในส่วนที่ 8 นี้, ผู้ขายไม่มีการทำการรับประกันอื่นใด ทั้งโดยการบอกโดยตรงหรือบอกโดยนัยในทุกกรณี และผู้ขายปฏิเสธข้อรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยนัยเชิงพานิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทาง

7.ใบอนุญาต
(ก) ยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา(ข) การขายผลิตภัณฑ์จะไม่ได้มอบสิทธิ์ใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย, สิทธิบัตรใด ๆ, เครื่องหมายทางการค้า, ชื่อทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ผู้ขายเป็นเจ้าของหรือควบคุมแก่ผู้ซื้อ,สาขาย่อยของผู้ซื้อ, บริษัทในเครือของผู้ซื้อหรือซัพพลายเออร์ของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นที่เข้าใจและยอมรับได้ว่าสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้ขาย,สาขาย่อยของผู้ขาย, บริษัทในเครือของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ของผู้ขาย ผู้ซื้อจะไม่สามารถใช้เครื่องหมายทางการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้ขายตลอดจนผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย นอกจากการขายต่อของผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายกำกับไว้ล่วงหน้าหรือจัดทำโดยผู้ขายหรือในนามของผู้ขายโดยไม่จำกัดจำนวนดังกล่าวข้างต้น (ข) หากผู้ขายมีการมอบซอฟต์แวร์ให้ภายใต้ข้อตกลง ผู้ซื้อรับทราบว่าซอฟต์แวร์อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ผู้ซื้อตกลงที่จะไม่ทำการแยกส่วนประกอบ, แยกชิ้นส่วน, วิศวกรรมย้อนกลับทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือดัดแปลงงานไปจากต้นแบบของซอฟต์แวร์

8.ความไว้วางใจ
ข้อมูลทั้งหมดที่ไม่เป็นสาธารณะเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย รวมถึงไม่มีข้อจำกัดต่อรายละเอียดสินค้า, ตัวอย่าง, ลวดลาย, ดีไซน์, แผนผัง, แบบ, เอกสาร, ข้อมูล, การดำเนินธุรกิจ, รายชื่อลูกค้า, ราคาหรือส่วนลดที่ผู้ขายเปิดเผยต่อผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร, อิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นๆ หรือสื่อ ไม่ว่าจะมีการทำเครื่องหมาย, ข้อบ่งชี้หรือระบุว่า “เป็นความลับ” ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อเป็นความลับและไม่สามารถเปิดเผยหรือคัดลอกได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร
ส่วนนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลที่เป็น: (ก) โดเมนสาธารณะ (ข) ผู้ซื้อรู้ขณะเปิดเผย หรือ (ค) ผู้ขายได้มาโดยชอบธรรมบนพื้นฐานที่ว่าไม่เป็นความลับจากบุคคลที่สาม

9.กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดเหล่านี้ตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยมีการยกเว้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ และศาลของกรุงเทพฯ จะมีเขตอำนาจศาลพิเศษเพื่อจัดการต่อความขัดแย้งหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้และการยืนยันการจ่ายสินค้าออก