TH

เว็บไซต์ LIGMAN พร้อมให้ข้อมูล 10 ภาษา!

Share:

เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าเว็บไซต์ LIGMAN พร้อมให้บริการถึง 10 ภาษา ขณะนี้เรามีภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ไทย, สเปน, เช็ก, โปแลนด์, รัสเซีย, จีน และ อิตาลี

สำหรับในอนาคตเราก็จะมีภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก เพราะว่าเราต้องการที่จะขยายตลาดแสงสว่างไปทั่วโลก และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันทรงเกียรติของเรา

www.ligman.com