TH

วิดีโอใหม่ – โคมไฟที่เป็นมิตรกับเต่าทะเล

Share:

คุณรู้หรือไม่ว่าการให้แสงสว่างบริเวณริมชายหาดที่ไม่ถูกวิธีจะทำให้เต่าทะเลเลี่ยงที่จะขึ้นมาวางไข่บนชายหาดหรือทำให้ลูกเต่าไม่สามารถเดินทางไปถึงมหาสมุทรได้
อย่างปลอดภัย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมไฟที่เป็นมิตรกับเต่าทะเลสำหรับโครงการริมชายฝั่งครั้งต่อไปของคุณได้ที่วิดีโอนี้

สามารถดูกลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟที่เป็นมิตรกับเต่าทะเลของ LIGMAN ได้ที่: https://www.ligman.com/th/turtle-friendly-technology/