TH

Light for people

จุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา คือการส่งมอบแสงสว่างที่ดีให้กับผู้คน

ที่ลิกมันสิ่งที่สำคัญมากกว่าการผลิตดวงโคมไฟ คือแสงสว่างสำหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งรวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโรงงาน ตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรในประเทศไทยของเรา

“เราสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงและยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนได้”

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) ลิกมันให้ความสำคัญกับการตอบแทนโลกใบนี้ในฐานะที่โลกได้มอบสิ่งต่างๆให้เรา เราเริ่มจากการทำ CSR ในประเทศไทยตลอดจนกระจายไปต่างประเทศ เช่น การสนับสนุนโรงเรียน โรงพยาบาลและวัดในประเทศไทย ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และุปกรณ์การรักษา รวมไปถึงช่วยเหลือผู้คนจากวิกฤตโควิด-19 ให้กับองค์กรท้องถิ่นและผู้ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

Gender Equality

เราภูมิใจที่จะบอกว่าเราได้ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันสําหรับการจ้างงานมาโดยตลอด จากพนักงานจำนวน 447 ของเรา พนักงานร้อยละ 45.41 เป็นผู้หญิง ทั้งในส่วนของสํานักงานใหญ่โรงงาน 1 และโรงงาน 2 ในประเทศไทย

Opportunity

โรงงานลิกมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในระแวกนั้น หลังจากการก่อสร้างโรงงานได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองครั้งใหญ่รวมถึงมีการพัฒนาถนนลูกรังและติดตั้งไฟถนน แถมยังเพิ่มโอกาสในการทํางานให้กับผู้คนภายในชุมชนใกล้เคียงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และยังเพิ่มอาชีพให้กับผู้คนข้างเคียงเพิ่มโอกาสให้ผู้คนมาเปิดร้านค้าและร้านอาหารให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตของท้องถิ่นเศรษฐกิจ