TH

ประกาศ – LIGMAN’s approach to sustainability

Share:

ทุกวันนี้โลกของเราได้รับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น สภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น              ตอนนี้ลิกมันพร้อมแล้ว ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

เรามีความยินดีที่จะประกาศ LIGMAN’s Sustainability campaign เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวาระสหประชาชาติปี 2030

ซึ่งในวาระการประชุมสหประชาชาติปี 2030 โดยได้เปิดตัวในปี 2558 เพื่อเป็นการรงณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกช่วยกันยุติความยากจน ช่วยโลกและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งรับประกันว่าทุกคนจะมีความสุขสงบ ซึ่งทางรัฐบาล องค์กร และบริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังดำเนินการตามมาตรการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้ LIGMAN ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมและดำเนินการเช่นกัน

ในสถานการณ์ที่มืดมนนั้น ยังคงมีแสงสว่างสู่ความหวังไม่มากก็น้อย ลิกมันในฐานะผู้ผลิตแสงสว่างระดับโลก ถือเป็นหน้าที่เราที่ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ยั่งยืน และตอบโจทย์อันสุงสุด จึงเกิดคอนเซปต์ Light Remains ขึ้นมา 3 ข้อด้วยกัน

ลิกมันตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นำด้านแสงสว่างที่ใส่ใจในจริยธรรมและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

นวัตกรรมและการวิวัฒนาการของเรา ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน LIGMAN ซึ่งคำนึงถึงสัตว์และสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือการส่งมอบแสงสว่างที่ดีให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งรวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอีกด้วย

Light for TODAY what we’re already doing – Our Solutions
Light for TOMORROW what we plan to do next – Our Actions
Light for PEOPLE our company philosophy – Our Culture

หลักการความยั่งยืนที่วัดผลได้และนำไปปฏิบัติได้ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะบรรลุพันธกรณีของเราต่อเป้าหมายระดับสากล